Close
 

กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ : KT-INDIA-A

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 29/03/2560 : 13.4810

  

กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ : KT-INDIA-A
ประเภทกองทุน
 
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6 หมวดตราสารแห่งทุน
นโยบายการลงทุน กอง ทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco India Equity Fund – Class A (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม วัตถุประสงค์ของกองทุน คือ การบรรลุเป้าหมายการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว โดยการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุน หรือตราสารที่คล้ายคลึงกัน ของบริษัท อินเดีย โดยกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ ออกโดย บริษัท อินเดีย อย่างน้อย 70% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุน (หลังหักสินทรัพย์สภาพคล่อง)
กองทุนรวมหลัก Invesco India Equity Fund – Class A
ISIN กองทุนรวมหลัก LU0267983889
บริษัทจัดการ
(กองทุนรวมหลัก)
Invesco Management S.A.
นโยบายการลงทุน 
(กองทุนรวมหลัก)
ตั้ง เป้าหมายการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว โดยการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุน หรือตราสารที่คล้ายคลึงกัน ของบริษัทอินเดีย โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออก โดย บริษัท อินเดียอย่างน้อย 70% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุน (หลังหักสินทรัพย์สภาพคล่อง)  ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนส่วนที่เหลือ 30 %  ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนในเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ตราสารตลาดเงิน ตราสารทุน และตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทหรือหน่วยงานที่ไม่เข้า ข่ายตามนิยาม ข้างต้น หรือตราสารหนี้ (รวมทั้งตราสารหนี้แปลงสภาพ) ของผู้ออกตราสารหนี้ทั่วโลกและในสกุลอื่นๆ
สกุลเงิน 
(กองทุนรวมหลัก)
USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การขาย-รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 14.00/2น.
วันจดทะเบียนกองทุน 9 กุมภาพันธ์ 2559
เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ/1 ไม่เกิน 2.50%/3 ต่อปี (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.80%/4)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.03%/4)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.50%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.21%/4)
ค่าธรรมเนียมการขาย/1, /2

ไม่เกิน 5%/(ปัจจุบันอยู่ที่ 1.50%/4)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน/1 , /2 ไม่เกิน 3%/3 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
วันรับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ ราคาหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
Bloomberg Ticker
Ticker กองทุนรวมหลัก ININEAI:LX
Ticker กองทุน KTAMIDA:TB

 /1 อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

/2 วัน ทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนรวมหลักลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนด โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

/3 เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

/4 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 Fund Fact Sheet (Master Fund)

 


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 )
ผลตอบแทนKT-INDIA-A Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน -10.10% -5.03%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 1.84% 1.89%
 ย้อนหลัง 9 เดือน6.36% 3.72%
 ย้อนหลัง 1 ปีN/A N/A
 ย้อนหลัง 3 ปี N/A N/A
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
14.45% 11.41%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจาก MSCI India 10-40 Index ND USD ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
* เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Go To Tp