Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap : KTMSEQ

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 30/03/2560 : 12.2413
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap : KTMSEQ
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับความเสี่ยง 6
นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้น ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและหรือขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และหรือ มีแนวโน้ม การเติบโตทางธุรกจิ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ หน่วยลงทุนครั้งแรก (เฉพาะช่วง IPO) 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งถัดไป (ช่วงหลัง IPO และ ซื้อครั้งต่อไป) 1,000 บาท
วัน-เวลา ทำการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี(1) (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.61% ต่อปี (2))
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี(1) (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03% ต่อปี (2))
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.20% ต่อปี(1) (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.11% ต่อปี (2))
ค่าธรรมเนียมการขาย* ไม่เกิน 3.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน*,** ไม่เกิน 3.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)

(1) เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
(2) เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

* บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง ให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน(ถ้ามี)

**บริษัทจัดการจะยกเว้น ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป


เอกสารเผยแพร่

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 )
ผลตอบแทนKTMSEQ Benchmark 1 Benchmark 2
 ย้อนหลัง 3 เดือน 20.15% 4.03% 4.24%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 20.67% 9.18% 10.52%
 ย้อนหลัง 9 เดือน31.66% 10.62% 13.47%
 ย้อนหลัง 1 ปี34.61% 20.27% 24.34%
 ย้อนหลัง 3 ปี N/A N/A N/A
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
20.89% 1.34% 6.41%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
* 2) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
* เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Go To Tp