Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ : KT-HiDiv

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 30/03/2560 : 10.5949
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ : KT-HiDiv
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับความเสี่ยง 6
นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐาน ผลการดำเนินงานที่ดี มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี สม่ำเสมอ และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านี้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สำหรับกรอบการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์จะประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ประวัติและอัตราการจ่ายเงินปันผลในอดีต พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากปันผล (dividend yield) ความสม่ำเสมอในจ่ายเงินปันผล รวมถึงการเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดฯ และ/หรือ
2. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่คาดการณ์ในอนาคต พิจารณาจากโครงสร้างการเงิน ศักยภาพการจ่ายเงินปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และ/หรือ
3. สถานะการเงิน ผลประกอบการ และกระแสเงินสดทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท
ทั้ง นี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณากรอบการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์โดยขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยจะพิจารณาถึงความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และสภาพคล่องของหลักทรัพย์ ควบคู่ไปด้วย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือกำไรสะสมแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นใน งวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาดังกล่าวข้างต้นในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปัน ผลน้อยกว่า 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน (หลังช่วง IPO และ ซื้อครั้งต่อไป) 1,000 บาท
วัน -  เวลาทำการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน  

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. 

ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet  trading : KTAM Smart Trade (www.ktamsmarttrade.com)

วันที่ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.50 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการขาย ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.75 (1)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.75 (1)

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 )
ผลตอบแทนKT-HiDiv Benchmark 1 Benchmark 2
 ย้อนหลัง 3 เดือน 4.73% 0.57% 0.66%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 7.02% 7.36% 8.91%
 ย้อนหลัง 9 เดือน12.60% 9.54% 12.92%
 ย้อนหลัง 1 ปี16.11% 22.08% 27.23%
 ย้อนหลัง 3 ปี 22.21% 4.81% 18.13%
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
8.06% -0.29% 12.45%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากดัชนีราคา SET High Dividend 30 Index (SETHD Index)
* 2) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมราคา SET High Dividend 30 Total Return Index (SETHD Total Return Index)
* เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผล : KT-HiDiv

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (DD/MM/YY)วันที่จ่ายปันผล มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ก่อนวันจ่ายปันผล
จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
26 พ.ค. 59 6 มิ.ย. 599.75130.2500 บาท/หน่วย
4 ก.ย. 57 15 ก.ย. 5710.36560.2000 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 2 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.4500 บาท

Go To Tp