Close
 

กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker : EBANK

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 27/03/2560 : 5.7046
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทโครงการ กองทุนรวมอีทีเอฟที่ลงทุนในตราสารทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
(Specific Fund) ประเภทกองทุนรวม
หมวดอุตสาหกรรม  
อายุโครงการ ไม่กำหนด
วันเปิดเสนอขายครั้งแรกสำหรับนักลงทุนทั่วไป 1-9 พฤศจิกายน 2555
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
มูลค่าขั้นต่ำการลงทุน
( เฉพาะช่วง IPO )
5,000 บาท ทวีคณู 1,000 บาท
วันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 20 พฤศจิกายน 2555

 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50% ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.20% ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง ไม่เกิน 0.20% ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าที่ตราไว้
(เฉพาะช่วง IPO 0.10% ไม่รวม VAT)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.50% ของมูลค่าที่ตราไว้
(ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)จำกัด

1. ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวของกองทุนปัจจุบันเรียกเก็บจริงในอัตราประมาณร้อยละ
0.49 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุมธิของกองทุน(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้นักลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และฝหรือ ผู้สนับสนุนการขาย (ถ้ามี)

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง (ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร SET Banking Sector Index) ซึ่งรวมถึงหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในหุ้น
เต็มอัตรา (fully invested) ซึ่งอาจพิจารณาเลือกใช้กลยุทธ์แบบ Full Replication หรือ Optimization เพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีหลักทรัพย์หมวดธุรกิจธนาคาร SET Banking Sector Index

 

Related Information
กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker (EBANK) EBANK
SET Banking Sector Index BANK

 

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer: PD)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

 

ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker: MM)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

 

ช่องทางการจองซื้อช่วง IPO ตั้งแต่วันที่ 1-9 พ.ย. 2555
(สำหรับนักลงทุนทั่วไป)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 02-670-4900 กด 9
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1551
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 02-680-1856 ถึง 8
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 02-695-5814 ถึง 5
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 02-658-9233 ถึง 4
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 02-205-7000 ต่อ 8888
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-627-3100 ต่อ 1401
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 02-659-8070 ถึง 1

 

 


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 )
ผลตอบแทนEBANK Benchmark 1 Benchmark 2
 ย้อนหลัง 3 เดือน 1.52% 1.72% 1.76%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 9.87% 9.85% 10.68%
 ย้อนหลัง 9 เดือน5.58% 2.86% 6.49%
 ย้อนหลัง 1 ปี19.94% 17.34% 21.48%
 ย้อนหลัง 3 ปี 17.82% 9.30% 19.91%
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
10.19% 0.37% 12.90%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Index)
* 2) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Total Return Index)
* เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผล : EBANK

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (DD/MM/YY)วันที่จ่ายปันผล มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ก่อนวันจ่ายปันผล
จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
7 ก.ค. 57 18 ก.ค. 575.96020.1100 บาท/หน่วย
17 มิ.ย. 56 28 มิ.ย. 565.35370.0700 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 2 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.1800 บาท

Go To Tp