Close
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์ : KT-BOND

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 29/03/2560 : 11.0164

 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์ : KT-BOND
ประเภทกองทุน
 
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 4
นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO Global Bond Fund I Class Accumulation (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund)  เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
กองทุนรวมหลัก PIMCO Global Bond Fund I Class Accumulation

(เปลี่ยนกองทุนรวมหลักจาก Templeton Global Bond fund เป็น PIMCO Global Bond Fund ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2559)
ISIN กองทุนรวมหลัก IE0002461055
บริษัทจัดการ
(กองทุนรวมหลัก)
PIMCO
วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) เพื่อสร้างผลตอบแทนรวม(Total Return) ให้ได้มากที่สุด และสอดคล้องกับการรักษาเงินทุนและการบริหารเงินลงทุนอย่างรอบคอบ

กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์ของกองทุน โดยการกระจายพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ ในสกุลเงินหลักของโลก ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ แต่อาจจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ของกองทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับ BBB แต่จะต้องมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยในระดับ B โดย S&P

กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (derivative instruments) เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการป้องกันความเสี่ยงและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน)
สกุลเงิน 
(กองทุนรวมหลัก)
USD Hedged
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การขาย-รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30/2น.
วันจดทะเบียนกองทุน 31 ตุลาคม 2554
เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ/1
 
ไม่เกิน 0.75%/3 ต่อปี (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.80%/4)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.03%/4)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.20%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.16%/4)
ค่าธรรมเนียมการขาย/1, /2 ไม่เกิน 5%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.75%/4)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน/1 , /2 ไม่เกิน 3%/3 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
วันรับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ ราคาหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
Bloomberg Ticker
Ticker กองทุนรวมหลัก PIMGBAI:ID
Ticker กองทุน KTAMWBD:TB

 /1 อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

/2 วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนรวมหลักลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนด โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

/3 เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน 

/4 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Fund Fact Sheet (Master Fund)

Fund Information


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 )
ผลตอบแทนKT-BOND Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน -0.39% -4.56%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 3.13% -6.03%
 ย้อนหลัง 9 เดือน0.20% -1.91%
 ย้อนหลัง 1 ปี-2.20% 1.00%
 ย้อนหลัง 3 ปี -3.81% 9.36%
 ย้อนหลัง 5 ปี13.50% 9.41%
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
10.08% 12.36%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจาก Barclays Global Aggregate (USD Hedged) Index ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คำนวณจาก JP Morgan Global Government Bond Index ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
* เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Go To Tp