Close
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ : KT-PROPERTY

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 29/03/2560 : 11.7191

 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ : KT-PROPERTY
ประเภทกองทุน
 
กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
ระดับความเสี่ยงกองทุน 8 กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
นโยบายการลงทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนรวมหลัก Henderson Global Property Equities Fund
ISIN กองทุนรวมหลัก LU0209137388
บริษัทจัดการ
(กองทุนรวมหลัก)
Henderson Global Investors  
นโยบายการลงทุน 
(กองทุนรวมหลัก)
มีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกองทรัสต์เพื่อการ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หรือเทียบเท่า) ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มี การกำกับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก 
สกุลเงิน 
(กองทุนรวมหลัก)
USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง 
การขาย-รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30/2 น.
วันจดทะเบียนกองทุน 23 กันยายน 2554
เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ/1
 
ไม่เกิน 1.20%/3 ต่อปี (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.80%/4)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.03%/4)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.20%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.20%/4)
ค่าธรรมเนียมการขาย/1, /2 ไม่เกิน 5%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 1.50%/4)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน/1 , /2 ไม่เกิน 3%/3 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
วันรับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ ราคาหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
Bloomberg Ticker
Ticker กองทุนรวมหลัก HHGPEA2:LX
Ticker กองทุน KTAMWPR:TB

 /1 อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

/2 วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนรวมหลักลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนด โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

/3 เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

/4 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Fund Fact Sheet (Master Fund)

เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 )
ผลตอบแทนKT-PROPERTY Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน -5.61% -2.35%
 ย้อนหลัง 6 เดือน -0.66% 1.04%
 ย้อนหลัง 9 เดือน1.21% 4.16%
 ย้อนหลัง 1 ปี2.11% 4.28%
 ย้อนหลัง 3 ปี 16.70% 33.65%
 ย้อนหลัง 5 ปี48.57% 84.72%
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
59.10% 104.54%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจาก FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
* เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผล : KT-PROPERTY

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (DD/MM/YY)วันที่จ่ายปันผล มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ก่อนวันจ่ายปันผล
จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
27 ม.ค. 60 7 ก.พ. 6011.73610.4000 บาท/หน่วย
25 ก.ค. 59 3 ส.ค. 5913.21580.4000 บาท/หน่วย
29 ม.ค. 59 9 ก.พ. 5911.28650.5000 บาท/หน่วย
1 ต.ค. 57 13 ต.ค. 5711.61060.8000 บาท/หน่วย
11 เม.ย. 56 25 เม.ย. 5612.90370.5000 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 6 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 3.4000 บาท

More

Go To Tp