Close
 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทลอินเวสเม้นต์ : TRIF

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 30/06/2560 : 13.6026

  

ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อ
คืนหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้อและ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกำหนดกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด
เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากค่าเช่า
โดยคาดหวังผลตอบแทนที่คงที่และ
แปรผันตามภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

วันที่จดทะเบียน

กองทุน

30 มิถุนายน 2554
จำนวนเงินทุนโครงการ 2,490 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน 249 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 10
นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 2. หากมีกำไรสะสม สามารถจ่ายจากกำไรสะสมได้
อายุโครงการ/วันสิ้นสุดกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการลงทุน ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ลงทุน

 

ลงทุนในโครงการศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน เลขที่ 69/21 และ 69/23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินทั้งหมด 9 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา หรือ 15,840 ตารางเมตร โดยปัจจุบันโครงการศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน มีพื้นที่เช่าสุทธิ 43,164 ตารางเมตร ซึ่งมีการจัดหาประโยชน์ในรูปแบบของการให้เช่าและให้บริการ ทั้งประเภทห้องเช่าและแผงเช่า ประกอบด้วยโซนคอมพิวเตอร์หรือไอทีเซ็นเตอร์ โซนเครื่องใช้ไฟฟ้า โซนแฟชั่น โซนเครื่องเขียน โซนพระเครื่อง โซนตลาดนัด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบ เช่นร้านค้าย่อยทั่วไป ศูนย์อาหาร และที่จอดรถยนต์ที่พร้อมรองรับ จำนวน 1,300 คัน ราคาลงทุน 2,400,000,000 บาท เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง เบสท์ฟอร์จูน 

 

ผู้เช่า บริษัทเอกชน และ ผู้ประกอบการร้านค้า
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ที.ซี.ซี. แลนด์ รีเทลจำกัด
ผู้บริหารทรัพย์สิน
และ
บริษัท ทรัพย์พัฒน อาร์เขต จำกัด
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ
มูลค่าประเมิน 2,541 ล้านบาท ด้วยวิธีรายได้
(ณ วันที่ 12 มกราคม 2554)
2,407 ล้านบาท ด้วยวิธีรายได้ 
(ณ วันที่ 10 มกราคม 2554)
 
ผู้ประเมินราคา บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่นจำกัด และ บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด

 

รายละเอียดการสั่งซื้อ-ขาย หน่วยลงทุน 
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน
วัน-เวลา การสั่งซื้อ N/A
มูลค่าขั้นต่ำต่อการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 บาท
การสั่งขายหน่วยลงทุน
วัน-เวลา การสั่งขาย N/A

มูลค่าขั้นต่ำต่อการ

สั่งขาย

N/A
การชำระเงินค่าขายคืน N/A
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ไม่เกิน 1.0 % ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล

ผลประโยชน์

ไม่เกิน 1.0% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 1.0% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงตามที่ระบุในสัญญารวมกันแต่ไม่เกิน 2.5% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา ไม่เกิน 1.0% ต่อปี
ค่าใช้่จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ประวัติการจ่ายเงินปันผล : TRIF

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (DD/MM/YY)วันที่จ่ายปันผล มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ก่อนวันจ่ายปันผล
จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
18 ก.ค. 60 27 ก.ค. 6013.60263.6026 บาท/หน่วย
30 พ.ค. 60 13 มิ.ย. 6013.60260.1750 บาท/หน่วย
28 ก.พ. 60 15 มี.ค. 6013.46110.2250 บาท/หน่วย
31 ส.ค. 59 15 ก.ย. 5913.46750.1620 บาท/หน่วย
31 พ.ค. 59 14 มิ.ย. 5913.39620.1650 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 16 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 7.3956 บาท

More

Go To Tp