Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ : KTEF

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 23/06/2560 : 20.5463
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ : KTEF
ประเภทโครงการ กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
อายุโครงการ ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง
ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade), ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities), หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ หน่วยลงทุนครั้งแรก (เฉพาะช่วง IPO) 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งถัดไป (ช่วงหลัง IPO และ ซื้อครั้งต่อไป) 1,000 บาท
วัน- เวลา ทำการ ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. 
วันรับเงินค่าขายคืน T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.75% ต่อปี(1) (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี (2))
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี(1) (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03% ต่อปี (2))
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.20% ต่อปี(1) (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.21% ต่อปี (2))
ค่าธรรมเนียมการขาย* 0.75%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน* ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน 0.75%

(1) เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
(2) เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
* บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งใหผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)


ระดับความเสี่ยง

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดจริงเอกสารเผยแพร่

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 )
ผลตอบแทนKTEF Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน -0.26% 1.86%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 2.00% 5.46%
 ย้อนหลัง 9 เดือน5.40% 2.85%
 ย้อนหลัง 1 ปี18.44% 11.82%
 ย้อนหลัง 3 ปี 12.72% 4.00%
 ย้อนหลัง 5 ปี13.48% 6.88%
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
12.05% 10.02%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Go To Tp