Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 : KSET50LTF

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 22/03/2560 : 22.1821
#กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 : KSET50LTF
ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทกองทุนรวมดัชนีตราสารทุนที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ระดับความเสี่ยง
กองทุน
6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนและ/ หรือตราสารแห่งทุน ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้น หรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่รวมการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้น / ดัชนีหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยพิจารณาดัชนี SET 50 เป็นเกณฑ์มาตรฐาน โดยสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET 50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในสัดส่วนใกล้เคียง หรือ เท่ากับน้ำหนักที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
มูลค่าขั้นต่ำของ
การสั่งซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของ
การสั่งซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet trading : KTAM SMART TRADE ( www.ktam.co.th )
วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน   T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 
0.03 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.13 %ต่อปี

 


เอกสารเผยแพร่

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 )
ผลตอบแทนKSET50LTF Benchmark 1 Benchmark 2
 ย้อนหลัง 3 เดือน 2.03% 2.16% 2.28%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 8.79% 8.09% 9.42%
 ย้อนหลัง 9 เดือน9.47% 7.50% 10.40%
 ย้อนหลัง 1 ปี21.32% 18.38% 22.43%
 ย้อนหลัง 3 ปี 17.22% 9.22% 20.49%
 ย้อนหลัง 5 ปี50.66% 34.30% 58.00%
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
115.36% 76.68% 150.72%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Index)
* 2) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Total Return Index)
* เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Go To Tp