Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 : KSET50LTF

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 23/06/2560 : 22.5416
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 : KSET50LTF
ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทกองทุนรวมดัชนีตราสารทุน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยง
กองทุน
6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และ/หรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิในหุ้นสามัญ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ จะพิจารณาดัชผลตอบแทนรวม SET50 เป็นเกณฑ์มาตรฐานโดยสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมSET50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิงในการสร้างผลตอบแทนที่เป็นดัชนีอื่นใดแทนดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 ในกรณีที่ดัชนีดังกล่าวถูกยกเลิกหรือจะไม่มีการคำนวณอีกต่อไป โดยดัชนีที่นำมาใช้แทนจะต้องเป็นดัชนีที่วัดผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม
มูลค่าขั้นต่ำของ
การสั่งซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของ
การสั่งซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet trading : KTAM SMART TRADE ( www.ktam.co.th )
วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน   T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 
0.03 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.13 %ต่อปี

 


เอกสารเผยแพร่

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 )
ผลตอบแทนKSET50LTF Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน 2.23% 2.57%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 6.08% 6.71%
 ย้อนหลัง 9 เดือน1.99% 2.36%
 ย้อนหลัง 1 ปี10.45% 10.46%
 ย้อนหลัง 3 ปี 3.28% 1.86%
 ย้อนหลัง 5 ปี6.92% 4.92%
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
8.42% 6.13%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Total Return Index)
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Go To Tp