Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : KSRMF

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 07/12/2559 : 22.2349
#กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : KSRMF
ประเภทกองทุน
 
กองทุนรวมตราสารทุน เพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลามที่มีผลประกอบการ และมีแนวโน้มการเจริฐเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารอื่นๆ และ/หรือ เงินฝาก ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามหลักศาสนา อิสลาม ทั้งนี้
หลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุนได้ผ่านการหารือหลักการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามกับคณะกรรมการศาสนาของกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note) 
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 500 บาท
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขาย
หน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet trading : KTAM SMART TRADE ( www.ktam.co.th )
วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน   T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 
ไม่เกิน0.06 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน0.125 %ต่อปี

 


เอกสารเผยแพร่

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 )
ผลตอบแทนKSRMF Benchmark 1 Benchmark 2
 ย้อนหลัง 3 เดือน -1.81% -3.16% -2.68%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 9.75% 6.21% 7.44%
 ย้อนหลัง 9 เดือน14.80% 11.71% 15.02%
 ย้อนหลัง 1 ปี8.00% 10.07% 13.78%
 ย้อนหลัง 3 ปี -0.61% 9.43% 20.60%
 ย้อนหลัง 5 ปี36.71% 55.13% 83.59%
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
119.39% 117.85% 222.36%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
* 2) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
* เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Go To Tp