Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 : KTLF70/30

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 25/04/2560 : 33.6094
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 : KTLF70/30
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
ระดับความเสี่ยง
กองทุน
6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพี้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งลงทุนในตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้ ในประเทศ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)
มูลค่าขั้นต่ำของ
การสั่งซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของ
การสั่งซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ- 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet trading : KTAM SMART TRADE ( www.ktam.co.th ) 
วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน   T+4
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ
1.52 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
0.03 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
0.12 %ต่อปี

 


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 )
ผลตอบแทนKTLF70/30 Benchmark 1 Benchmark 2
 ย้อนหลัง 3 เดือน 1.08% 4.03% 4.24%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 7.07% 9.18% 10.52%
 ย้อนหลัง 9 เดือน7.40% 10.62% 13.47%
 ย้อนหลัง 1 ปี12.95% 20.27% 24.34%
 ย้อนหลัง 3 ปี 18.38% 18.81% 30.96%
 ย้อนหลัง 5 ปี44.67% 50.48% 77.36%
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
230.79% 134.85% 247.27%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
* 2) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
* เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 1.46

Go To Tp