Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 : KTLF70/30

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 18/08/2560 : 33.1767
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 : KTLF70/30
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
ระดับความเสี่ยง
กองทุน
6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพี้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งลงทุนในตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้ ในประเทศ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)
มูลค่าขั้นต่ำของ
การสั่งซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของ
การสั่งซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ- 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet trading : KTAM SMART TRADE ( www.ktam.co.th ) 
วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน   T+4
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ
1.52 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
0.03 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
0.12 %ต่อปี

 


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 )
ผลตอบแทนKTLF70/30 Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน -1.26% 1.22%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 0.47% 4.21%
 ย้อนหลัง 9 เดือน1.56% 8.41%
 ย้อนหลัง 1 ปี5.47% 11.28%
 ย้อนหลัง 3 ปี 2.70% 2.59%
 ย้อนหลัง 5 ปี5.51% 6.41%
 ย้อนหลัง 10 ปี 10.15% 7.47%
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
12.12% 8.90%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 1.71

Go To Tp