Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 : KTLF70/30

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 20/10/2560 : 35.3102
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว70/30 : KTLF70/30
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
ระดับความเสี่ยง
กองทุน
6
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพี้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งลงทุนในตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้ ในประเทศ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)
มูลค่าขั้นต่ำของ
การสั่งซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของ
การสั่งซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ- 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet trading : KTAM SMART TRADE ( www.ktam.co.th ) 
วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน   T+4
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ
1.52 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
0.03 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
0.12 %ต่อปี

 


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 )
ผลตอบแทนKTLF70/30 Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน 4.55% 7.28%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 3.90% 8.49%
 ย้อนหลัง 9 เดือน5.72% 11.70%
 ย้อนหลัง 1 ปี6.88% 16.20%
 ย้อนหลัง 3 ปี 2.12% 2.82%
 ย้อนหลัง 5 ปี5.23% 5.81%
 ย้อนหลัง 10 ปี 9.58% 7.37%
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
12.45% 9.46%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 1.71

Go To Tp