Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล : KTSF

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 25/04/2560 : 10.0294

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล : KTSF

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยง 6         
นโยบายการลงทุน
 
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative)  แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)
นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล
กองทุนมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่เกินปีละ 12  ครั้ง    โดยจ่ายไม่เกินกว่าร้อยละ 90  ของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานประจำงวดที่จ่าย 
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ
หน่วยลงทุนครั้งแรก (เฉพาะช่วง IPO)
10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของ
การสั่งซื้อครั้งถัดไป (ช่วงหลัง IPO และ
ซื้อครั้งต่อไป)
1,000 บาท
วัน- เวลา ทำการ
ซื้อ-ขายหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30  น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet  trading : KTAM Smart Trade  (www.ktamsmarttrade.com)
วันที่รับเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน             
T+4          
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ
1.07 % ต่อปี             
ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์
0.04 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
หน่วยลงทุน
0.05 % ต่อปี    


ระดับความเสี่ยง

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปขนาดจริงเอกสารเผยแพร่

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 )
ผลตอบแทนKTSF Benchmark 1 Benchmark 2
 ย้อนหลัง 3 เดือน 1.73% 4.03% 4.24%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 11.55% 9.18% 10.52%
 ย้อนหลัง 9 เดือน13.70% 10.62% 13.47%
 ย้อนหลัง 1 ปี22.25% 20.27% 24.34%
 ย้อนหลัง 3 ปี 30.66% 18.81% 30.96%
 ย้อนหลัง 5 ปี94.53% 50.48% 77.36%
 ย้อนหลัง 10 ปี 393.04% 126.96% 235.93%
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
414.36% 129.61% 238.61%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
* 2) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
* เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผล : KTSF

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (DD/MM/YY)วันที่จ่ายปันผล มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ก่อนวันจ่ายปันผล
จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
19 ม.ค. 60 30 ม.ค. 6010.36040.6500 บาท/หน่วย
3 มี.ค. 58 13 มี.ค. 5810.17010.7500 บาท/หน่วย
4 ก.ย. 57 15 ก.ย. 5710.87940.4000 บาท/หน่วย
6 พ.ย. 56 15 พ.ย. 5610.12050.7500 บาท/หน่วย
21 พ.ค. 56 3 มิ.ย. 5611.62690.7500 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 48 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 22.7900 บาท

More

Go To Tp