รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่กี่ยวข้อง (กองทุนรวม)
กุมภาพันธ์ 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มกราคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ธันวาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตุลาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กันยายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กรกฎาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มิถุนายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พฤษภาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เมษายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มีนาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มกราคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ธันวาคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตุลาคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กันยายน 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สิงหาคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กรกฎาคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มิถุนายน 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เมษายน 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มีนาคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
กุมภาพันธ์ 2558  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มกราคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ธันวาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตุลาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กันยายน 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สิงหาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กรกฎาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มิถุนายน 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พฤษภาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เมษายน 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มีนาคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มกราคม 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ธันวาคม 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตุลาคม 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กันยายน 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สิงหาคม 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กรกฎาคม 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มิถุนายน 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พฤษภาคม 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เมษายน 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มีนาคม 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มกราคม 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ธันวาคม 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตุลาคม 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กันยายน 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สิงหาคม 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กรกฎาคม 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มิถุนายน 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พฤษภาคม 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เมษายน 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มีนาคม 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มกราคม 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ธันวาคม 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตุลาคม 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กันยายน 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สิงหาคม 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กรกฎาคม 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มิถุนายน 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พฤษภาคม 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เมษายน 2554  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มีนาคม 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์ 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
มกราคม 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ธันวาคม 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พฤศจิกายน 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตุลาคม 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กันยายน 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สิงหาคม 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
กรกฎาคม 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

Go To Tp