Close
Close

กองทุน KTFIX3M3 เน้นตราสารหนี้ในประเทศ เสนอขายถึงวันที่ 22 ส.ค.59 อายุ3เดือน , กองทุน KTFF110 ลงทุนตราสารหนี้ตปท.เสนอขาย24-30ส.ค.นี้อายุ 3เดือน , KTAM มีความประสงค์จะคัดเลือก และว่าจ้างนิติบุคคล ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของกองทรัสต์ (Trust Advisor) , กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 109 (KTFF109) อายุ 3 เดือน เสนอขายวันที่ 17-23 สิงหาคม 2559 , ประกาศจ่ายเงินปัน กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (KT-INDIA-D) ครั้งที่ 1 , ประกาศ ปิดทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน จำนวน 13 กองทุน , บลจ.กรุงไทยแจงกองทุนเทอมฟันด์-ตลาดเงินไม่มีลงทุนในตุรกี , ประกาศจ่ายปันผล KT-OPP , ประกาศการยกเลิกค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุน KT-US-A , ประกาศแก้ไขโครงการ 13 กองทุน , ประกาศแก้ไขโครงการ 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ ฟันด์ กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ , การมอบของกำนัลสำหรับโปรโมชั่น RMF/LTF ปี 2557 ,

 • ตารางวันครบกำหนดเงินคืนกองทุนปิดทั้งหมด
 • Login เข้าสู่ Web นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • KTAM Smart Trade
 • Tesco Lotus
 • ร่วมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า_EGATIF
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • คู่มือ LTF & RMF แฝดคู่สวย ช่วยประหยัดภาษี
 • ตารางรับซื้อคืนทุกๆ 6 เดือนของ KTILB
 • กองทุนเปิดใหม่
 • Widget NAV
 • Download Widget Promotion