มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารการจัดการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 64,593 ล้านบาท
กองทุนส่วนบุคคล มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 39,380 ล้านบาท
กองทุนรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 383,659 ล้านบาท
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 198,791 ล้านบาท
   รวม          686,424 ล้านบาท

                                                                 

_____________________________________________________________
 

 ,

 

 

 

      ข้อมูล กองทุนรวม และกองทุนอสังหาริมทรัพย์  ณ วันที่ 29 เมษายน 2559
                กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ 31 มีนาคม 2559

                                                

 

Go To Tp