ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22  มิถุนายน 2558 

(1)  บมจ. ธนาคารกรุงไทย   19,999,986 หุ้น
(2)  นายธีรุตม์                อินทชาติ 1 หุ้น
(3)  นางสาวหทัยวรรณ     มากทอง 1 หุ้น
(4)  นางสาวกันตภณ       ปัญจประการ 1 หุ้น
(5)  นาย ประพันธ์            จันทร์วิไลศรี   1 หุ้น
(6)  นางสาวดวงฤทัย        ศรีวะรมย์    1 หุ้น
(7)  นางสาวณัฐธิดา         น้อยพิชัย 1 หุ้น
(8)  นายมาโนช               ลีลาวัฒนพาณิชย์     1 หุ้น
(9)  นางสาวสิรินทิพย์       บุณประเสริฐ 1 หุ้น
(10) นางสาวจงกล           ทองมีประเสริฐ 1 หุ้น
(11) นางสาวอันธิกา         หนูนาง    1 หุ้น
(12) นางแอนนี่                เมฆพฤกษาวงศ์       1 หุ้น
(13) นางสาวสิตา             วชิรปราการสกุล      1 หุ้น
(14) นายณรงค์ศักดิ์         สายปัญ 1 หุ้น
(15) นางสาวภัทริน          เยี่ยงศุภพานนทร์ 1 หุ้น
  รวม 20,000,000 หุ้น                                                      

Go To Tp