ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557

(1)  บมจ. ธนาคารกรุงไทย   19,999,986 หุ้น
(2)  นายธีรุตม์             อินทชาติ 1 หุ้น
(3)  น.ส.หทัยวรรณ     มากทอง 1 หุ้น
(4)  น.ส.กัณฐิกา         บุณยะกาญจน์      1 หุ้น
(5)  นาย ประพันธ์        จันทร์วิไลศรี   1 หุ้น
(6)  น.ส.ดวงฤทัย         ศรีวะรมย์    1 หุ้น
(7)  น.ส.ณัฐธิดา           น้อยพิชัย 1 หุ้น
(8)  นายมาโนช            ลีลาวัฒนพาณิชย์     1 หุ้น
(9)  นายธันยบูรณ์         ตระกูลสมบุญ 1 หุ้น
(10) น.ส.สาวิตรี           เพ่งจิตต์ 1 หุ้น
(11) น.ส.ฐิติรัตน์           ศิริบุตร     1 หุ้น
(12) นางแอนนี่             เมฆพฤกษาวงศ์       1 หุ้น
(13) น.ส.สิตา                วชิรปราการสกุล      1 หุ้น
(14) น.ส อัมภัสชา         อริยะโภคะกุล 1 หุ้น
(15) น.ส.ภัทริน              เยี่ยงศุภพานนทร์ 1 หุ้น
  รวม 20,000,000 หุ้น                                                      

Go To Tp